Енергийна
Ефективност

     Дружеството разполага с квалифицани кадри /топлоинженери, строителни инженери, електроинженери/ с опит в областта на енергийната ефективност. Разполагаме със специализирана измервателна апаратура необходима за обследване на сгради по енергийна ефективност.
     Със своите висококвалифицирани проектанти, експерти и консултанти, предлагаме комплексна специализирани дейности, свързани с енергийната ефективност на сградите, в съответствие с националното законодателство и всички необходими нормативни изисквания в тази област.

auer-alni-564x810-33

 Фирма “АЛНИ” ООД – е лицензирана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за обследване и сертифициране на сгради и е вписана в публичния регистър на лицата извършващи обследване и сертифициране на сгради, с Идентификационнен № 00371.