Инвестиционно проектиране

“АЛНИ” ООД разполага с висококвалифициран проектантски екип с дългогодишен опит в инвестиционното проектиране, прединвестиционното проучване и консултирането относно:

Жилищни сгради,

Административни сгради; Хотелски комплекси; Търговски обекти; Спортни съоръжения

Повишаване на енергийната ефективност

на сгради за обществено обслужване, жилищни, административни и др.

Промишлени сгради и съоръжения,

Складови помещения; Съоръжения за промишлена; вентилация и обезпрашаване;

Основно обновяване (саниране),

Изготвяне на енергийни паспорти;

Основните ни цели при разработване на инвестиционни проекти

Високо качество

на проектните разработки

Коректно отношение

към нашите клиенти

Точно спазени срокове

Реално съгласуване

на проектите между специалистите

Оптимални разходи

по време на инвестиционния процес

оптимални разходи

по време на експлоатацията

Повече информация:

Инвестиционите проекти са основна част от строителния процес. Те съдържат цялата необходима информация за извършване на строителните и строително-монтажните работи. Стриктното изпълнение на инвестиционните проекти гарантира постигането на целите, които очаквате да реализирате като инвеститор.

Въз основа на инвестиционните проекти се:

· издава разрешение за строеж;

· разработват проекти за финансиране;

· изработва тръжна документация;

· изпълняват се строителните и строително-монтажните работи.

Одобрените инвестиционни проекти служат за издаване на разрешение за строеж, за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки. В комплект с доклад за енергийна ефективност или прединвестиционното проучване служат като основание при кандидатстване за финансиране. Въз основа на количествените сметки, част от инвестиционните проекти, се изработват оферти за изпълнение на строителните работи от фирми изпълнители или се изработва тръжна документация за възлагане на обществена поръчка.

Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране:

1. идеен проект (ИП);

2. технически проект (ТП);

3. работен проект (РП).

Еднофазно във фаза технически проект или работен проект се изработват инвестиционните проекти за обекти, които не са сложни във функционално, технологично и/или инсталационно отношение.

Двуфазно инвестиционните проекти могат да се изработват във фази: идеен и технически проект, идеен и работен проект или технически и работен проект.

Трифазно във фази идеен, технически и работен проект (работни чертежи и детайли) се изработват инвестиционните проекти за сложни или комплексни обекти.

В зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения всеки инвестиционен проект може да включва следните проектни части:

Част архитектурна (АРХ);
Част конструктивна (КС);
Част водоснабдяване и канализация (ВиК);
Част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);

Част контролно измервателни прибори и автоматика (КИП и А);

Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация (ОВК);
Част енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (ЕЕ);
Част газоснабдяване;
Част геодезия;

Част геология;

Част план безопасност и здраве (ПБЗ);
Част пожарна безопастност (ПБ);
Част паркоустройство и благоустройство (ПиБ);

Част план за управление на строителни отпадъци;

Част машинно технологична;

Част екология;

Доклад за оценка на съответствието на инвестицинния проект с изискванията за енергийна ефективност – Изготвя се от външни фирми, лицензирани по Закона за енергийна ефективност. Въпреки, че не е част от проектантския процес ние не го спестяваме и се прибавя към всички наши проекти.

Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие със скицата (визата) за проектиране по чл. 140 ЗУТ и с изискванията на заданието за проектиране или договора за проектиране в случаите, когато не е изработено задание. Инвеститорът може да възложи на проектанта да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта, както и да събере информация и документи, необходими за проектирането, които са елемент на заданието за проектиране. При необходимост и по преценка на инвеститора за изработване на заданието за проектиране и/или на проекта може да се възложат предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания.

    ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

    ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

    ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

    Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

    ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

    ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

    ЧАСТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

    ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

    ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

    ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

    ЧАСТ ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Инвестиционите проекти са основна част от строителния процес. Те съдържат цялата необходима информация за извършване на строителните и строително-монтажните работи. Стриктното изпълнение на инвестиционните проекти гарантира постигането на целите, които очаквате да реализирате като инвеститор.

Въз основа на инвестиционните проекти се:

· издава разрешение за строеж;

· разработват проекти за финансиране;

· изработва тръжна документация;

· изпълняват се строителните и строително-монтажните работи.

Одобрените инвестиционни проекти служат за издаване на разрешение за строеж, за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки. В комплект с доклад за енергийна ефективност или прединвестиционното проучване служат като основание при кандидатстване за финансиране. Въз основа на количествените сметки, част от инвестиционните проекти, се изработват оферти за изпълнение на строителните работи от фирми изпълнители или се изработва тръжна документация за възлагане на обществена поръчка.

Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране:

1. идеен проект (ИП);

2. технически проект (ТП);

3. работен проект (РП).

Еднофазно във фаза технически проект или работен проект се изработват инвестиционните проекти за обекти, които не са сложни във функционално, технологично и/или инсталационно отношение.

Двуфазно инвестиционните проекти могат да се изработват във фази: идеен и технически проект, идеен и работен проект или технически и работен проект.

Трифазно във фази идеен, технически и работен проект (работни чертежи и детайли) се изработват инвестиционните проекти за сложни или комплексни обекти.

В зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения всеки инвестиционен проект може да включва следните проектни части:

Част архитектурна (АРХ);
Част конструктивна (КС);
Част водоснабдяване и канализация (ВиК);
Част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);

Част контролно измервателни прибори и автоматика (КИП и А);

Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация (ОВК);
Част енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (ЕЕ);
Част газоснабдяване;
Част геодезия;

Част геология;

Част план безопасност и здраве (ПБЗ);
Част пожарна безопастност (ПБ);
Част паркоустройство и благоустройство (ПиБ);

Част план за управление на строителни отпадъци;

Част машинно технологична;

Част екология;

Доклад за оценка на съответствието на инвестицинния проект с изискванията за енергийна ефективност – Изготвя се от външни фирми, лицензирани по Закона за енергийна ефективност. Въпреки, че не е част от проектантския процес ние не го спестяваме и се прибавя към всички наши проекти.

Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие със скицата (визата) за проектиране по чл. 140 ЗУТ и с изискванията на заданието за проектиране или договора за проектиране в случаите, когато не е изработено задание. Инвеститорът може да възложи на проектанта да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта, както и да събере информация и документи, необходими за проектирането, които са елемент на заданието за проектиране. При необходимост и по преценка на инвеститора за изработване на заданието за проектиране и/или на проекта може да се възложат предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЧАСТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ЧАСТ ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ